Logotyp jednostki organizacyjnej

Przedszkole Publiczne nr 11 im. Kolorów Tęczy Strona pełni funkcję BIP

Jesteś na: Strona główna / Aktualności
04 CZE 2019

Zaproszenie

 

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na Piknik Rodzinny w dniu 07.06.2019 od godziny 14 00 do 17 00 organizowany na terenie naszego przedszkola.

W programie:

 
Zapewniamy:
 
 • występy dzieci
 • konkursy z nagrodami
 • animatorzy prowadzący konkursy dla dzieci i rodziców oraz zajęcia sportowe ;, Drużyna Kangura” oraz,, Judo na Maxa”
 • zabawa na ,,dmuchańcach” (zamek)
 • oglądanie wozu strażackiego
 • poczęstunek (za dodatkową opłatą)
 • pamiątkowa fotografia
Pamiętajcie Państwo o:
            ►zapoznaniu się z regulaminem festynu (na stronie www.pp11.czeladz.pl),
            ►wygodnym stroju sportowym dla siebie i dzieci,
            ►odpowiedzialnej opiece nad pociechami,
            ►dobrym humorze,
            ►zabraniu z sobą całej rodziny.

 

Podczas pikniku możliwość zakupu przez rodziców: domowy bigos, herbata, ciasto .

 

 

 

Regulamin festynu rodzinnego w dniu 07.06.2019r.

w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. „Kolorów Tęczy”
w Czeladzi

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów:

 • Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 611 ze zm.),

 • Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku

 • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121),

 • Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 pazdziernika 2018r

. zmieniającego rozporzadzenie e sprawie bezpiecznych i higienicznych warunków

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U 2018r.poz.2140)

 

2. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym odbywa się festyn.

3. Każdy uczestnik festynu ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.

4. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowanie się osób obecnych na festynie i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się impreza, a także znajdujących się na nim urządzeń.

5. Osobą odpowiedzialną za festyn jest Agata Michałek - dyrektor Przedszkola

Publicznego nr 11 im. „Kolorów Tęczy” w Czeladzi

6. Organizatorem festynu są Przedszkole i Rada Rodziców Przedszkola 7. Miejscem organizacji festynu jest ogród Przedszkola Publicznego nr 11

(granice wyznacza ogrodzenie).

 

 

§ 2

 

Zasady porządkowe obowiązujące podczas festynu

 

 1. Festyn ma charakter otwarty. Prawo wstępu mają: podopieczni placówki wraz

z rodzicami oraz mieszkańcy dzielnicy/wsi/gminy.

2. Wstęp na festyn jest bezpłatny.

3. Osoby małoletnie uczestniczą w festynie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

4. Uczestnicy festynu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób na tej imprezie.

5. Uczestnicy festynu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, muszą stosować się do zaleceń przedstawicieli organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

6. Zakazuje się:

a) niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy,

b) jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy, a w szczególności rzucania jakichkolwiek przedmiotów,

c) niszczenia trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie imprezy,

d) wnoszenia i posiadania w trakcie festynu: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,

e) wprowadzania psów.

7. Uczestnicy festynu mają prawo korzystania z wyznaczonych pomieszczeń sanitarnych w przedszkolu i są zobowiązani korzystać z nich wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Obowiązuje w nich zakaz palenia.

8. Przedstawiciele organizatora (pracownicy Przedszkola) są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia imprezy.

9. Uczestnicy imprezy lub inne osoby przebywające na terenie festynu mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenia słuchu. Uczestnicy festynu biorą w nim udział na własne ryzyko.

10. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie przedszkola i jest wyraźnie oznakowany.

11. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić organizatora oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia. Organizator festynu zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji, zgodnie z mapką stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu. Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo nad akcją obejmuje osoba odpowiedzialna za festyn.

12. Organizator utrwala przebieg festynu dla celów dokumentacji oraz z promocji lub reklamy imprezy organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

13. Wszelkie prawa do nazwy i logo festynu są zastrzeżone na rzecz organizatora.

14. Status sponsora festynu przyznaje wyłącznie organizator.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaję się zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

16. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora

(www.pp11.czeladz.pl) oraz w punkcie informacyjnym na terenie imprezy.

17. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu

cywilnego.

 

18. Rodzice składają pisemne oświadczenie o odpowiedzialności za bezpieczeństwo swych

dzieci podczas festynu.

19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.06.2019 r.

 

 

 

 

 

wszystkie aktualności rejestr zmian wiadomości

Redakcja strony: Aktualności Rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja:  
 • Aktualizacja publikacji:  
 • Wytworzenie publikacji:  
 • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
ul . Kombatantów 2,
41-250 Czeladź
tel. 32 265 13 25
e mail: przedszkole11[at]opoczta.pl

Dane adresowe

Przedszkole Publiczne nr 11 im. Kolorów Tęczy

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl