Strona główna/Ochrona danych osobowych RODO

Ochrona danych osobowych RODO

Szanujemy Państwa prawo do prywatności

Klauzula informacyjna

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:

 1. Administrator danych.
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 11 im. „Kolorów Tęczy”, ul. Kombatantów 2, 41-250 Czeladź

 2. Inspektor ochrony danych.
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 • e-mail: iodo@marwikpoland.pl
 • pisemnie na adres siedziby Administratora.
 1. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna.

 • Dane Pani/Pana oraz dziecka przetwarzane będą w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Przedszkole Publiczne nr 11 im”Kolorów Tęczy", obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
 • Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
 • Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
 1. Odbiorcy danych osobowych.
  W związku z przetwarzaniem danych w celu wynikającego z przepisów prawa, dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 2. Okres przechowywania danych osobowych.
  Dane osobowe przetwarzane przez Przedszkole Publiczne nr 11 im. „Kolorów Tęczy”, przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

 3. Prawa osób, których dane dotyczą, dostępu do danych osobowych.
  Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

 • dostępu do treści swoich oraz dziecka danych osobowych,
 • sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 1. Prawo do cofnięcia zgody.

 • tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
 • Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana oraz dziecka danych do momentu jej wycofania.
 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 2. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
 • ustawowym,
 • umownym,
 • warunkiem zawarcia umowy,
  do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
 • W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich lub dziecka danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 • W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich lub dziecka danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
 • W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich lub dziecka danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.
  Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 Przeglądarka internetowa a pliki cookies

W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany dostęp oparte są na cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce zazwyczaj nie uniemożliwia korzystania ze strony internetowej https://pp11.czeladz.pl/intracom/2020pp11/, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z serwisu Przedszkole Publiczne nr 11 im. Kolorów Tęczy przez użytkowników.

Każda przeglądarka internetowa umożliwia zarządzanie sposobem korzystania z plików cookies poprzez modyfikację jej ustawień. Wprowadzenie zmian jest bardzo proste, ale należy pamiętać, że wyłączając lub ograniczając obsługę plików cookies niektóre z funkcjonalności strony internetowej Przedszkole Publiczne nr 11 im. Kolorów Tęczy mogą być dla użytkownika niedostępne. W każdej chwili możliwe jest przywrócenie obsługi cookies.

Dla przykładu podajemy linki do zmiany ustawień cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:

Pamiętaj, że na naszej stronie pliki cookies mają za zadanie zapewnić Ci komfort i wygodę jej użytkowania. NIE ZBIERAMY (i nigdy nie będziemy) żadnych danych, które mogłyby Cię zidentyfikować.

Korzystając z naszej strony internetowej, pozostają Państwo anonimowymi tak długo, aż sami Państwo nie zdecydują inaczej.

do góry