Strona główna/Aktualności/Ogłoszenie na stanowisko Główny Księgowy

Ogłoszenie na stanowisko Główny Księgowy

10 Grudnia 2021

PP11.110.1.2022                                                                               Czeladź, dnia 17.01.2022r.

 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Główny Księgowy

Dyrektor  Przedszkola Publicznego nr 11 im. Kolorów Tęczy  w Czeladzi

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze -

GŁÓWNY KSIĘGOWY.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem :  

Wymagania niezbędne:

 

Głównym księgowym może być osoba:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

  1. a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  2. b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  3. c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  4. d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Wymagania dodatkowe:

Dobra znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, przepisów ordynacji podatkowej, przepisów oświatowych i samorządowych.

Znajomość podstaw prawnych ZFŚS i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Doświadczenie w księgowości budżetowej ( placówki oświatowe ).   

Umiejętność pracy w zespole, umiejętność podejmowania decyzji, komunikatywność, opanowanie, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, dyspozycyjność i  dobra organizacja pracy.

Wymagane umiejętności:

Znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowego oprogramowania Microsoft Office, Word i Exel, programów finansowo-księgowych, bankowości elektronicznej.

Umiejętność interpretowania przepisów i wykorzystanie ich w praktyce. 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

Zadania główne - zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych  ( tekst jedn.: Dz. U. z 2017 poz 2077 ) Prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi . Kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym . Kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości , zakładowego planu kont, polityki rachunkowości , obiegu i kontroli dokumentów finansowych. Opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostek , kompletowanie dokumentów finansowo-księgowych , dokonywanie przelewów. Prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych. Wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.

Warunki pracy:

  1. Niepełny wymiar czasu pracy tj. 0,3 etatu
  2. Miejsce pracy: Przedszkole Publiczne nr11 im. Kolorów Tęczy Czeladzi , ul. Kombatantów 2
  3. Praca o charakterze biurowym, przy komputerze

 

Wymagane dokumenty:

1.CV, list motywacyjny

2.Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie

3.Podpisane oświadczenie

  1. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

5.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje zawodowe

6.Kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy i doświadczenie zawodowe

  1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie powinny być podpisane własnoręcznie pod rygorem nie uzyskania pozytywnej oceny formalnej.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć  do dnia 26.01.2022r.

do godz 12.00  w  zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Przedszkolu Publicznym nr 11im. Kolorów Tęczy  w Czeladzi” .

Otwarcie ofert nastąpi w Przedszkolu Publicznym nr11 im.. Kolorów Tęczy w Czeladzi  w dniu 28.01.2022r. o godz. 12.00

Informacja o wynikach naboru będzie dostępna u Dyrektora w  Przedszkolu Publicznym nr11

  1. Kolorów Tęczy w Czeladzi.

 

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie  rozmowy wstępnej. Proszę o podanie w kwestionariuszu osobowym numeru telefonu.

Dokumenty, które wpłyną do Przedszkola Publicznego nr11 im. Kolorów Tęczy  w Czeladzi po  terminie określonym w ogłoszeniu  nie będą rozpatrywane. 

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie Przedszkola Publicznego nr11 im. Kolorów Tęczy  w Czeladzi .

 

 

                                                                                                   Agata Nowakowska - Michałek

                                                                        

                                                                                                              Dyrektor

                                                                                                   Przedszkola Publicznego nr 11 Kolorów Tęczy w Czeladzi

 

                                                     

 

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
doc 2022-01-17 Informacja dotycząca ochrony danych osobowych-1.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych-1.doc 33KB -
doc 2022-01-17 oświadczenie gł. księgowy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
oświadczenie gł. księgowy.doc 29KB -
doc 2022-01-17 oświadczenie gł. księgowy-1.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
oświadczenie gł. księgowy-1.doc 29KB -

do góry