Uwaga Rodzice

21 Września 2022

Na podstawie uchwały nr XLIX/641/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 21 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r. poz. 2032),

 

UCHWAŁA NR XLIX/641/2018
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI
z dnia 21 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Czeladź


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 52 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) oraz art. 13 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 29
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala co następuje:
§ 1. Przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Czeladź zapewniają bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę w wymiarze pięciu godzin dziennie.
§ 2. 1. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez
Miasto Czeladź poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa
w § 1 podlega opłacie.
2. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w czasie
przekraczającym wymiar wskazany w § 1 wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
§ 3. Burmistrz Miasta Czeladź na wniosek rodzica/opiekuna prawnego mającego na utrzymaniu dwoje
i więcej dzieci w wieku poniżej 18 roku życia, w tym jedno dziecko niepełnosprawne posiadające aktualne
orzeczenie o niepełnosprawności, zwalnia go w całości z opłaty, o której mowa w § 2 ust. 2.
§ 4. Burmistrz Miasta Czeladź na wniosek rodzica/opiekuna prawnego mającego na utrzymaniu:
1) dziecko niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
2) dziecko w rodzinie zastępczej,
3) troje i więcej dzieci w wieku poniżej 18 roku życia
- zwalnia go w części z opłaty, o której mowa w § 2 ust. 2, ustalając opłatę w wysokości 0,50 zł za każdą
godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXIII/442/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 31 stycznia 2017 roku
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystania
z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Czeladź.

 

Wniosek o zwolnienie z dodatkowej opłaty za wychowanie przedszkolne w plikach

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2022-09-21 Wniosek o zwolnienie z dodatkowej opłaty za wychowanie przedszkolne.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
Wniosek o zwolnienie z dodatkowej opłaty za wychowanie przedszkolne.pdf 103.34KB zobacz

do góry