Dyrektor

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 11 im. "Kolorów Tęczy" w Czeladzi: inż. Agata Król - Nowakowska

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 11 im. "Kolorów Tęczy" mgr inż. Agata Król - Nowakowska  przyjmuje skargi, wnioski i zażalenia w poniedziałki w godzinach od 15:00 - 16:00

Kompetencje Dyrektora Przedszkola:

 1. Przedszkolem kieruje Dyrektor przedszkola.
 2. Dyrektor w szczególności:
  • kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz,
  • przyjmuje dzieci do przedszkola,
  • sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego, poprzez aktywne działania prozdrowotne,
  • współdziała z rodzicami i radą rodziców,
  • współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
  • wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,
  • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 3. Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
  Dyrektor w szczególności:
  • przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innych pracownikom,
  • występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
  • ocenia pracę nauczycieli,
 4. Dyrektor przedszkola w realizacji swoich zadań współpracuje z Rada Pedagogiczną i Radą Rodziców.

 

do góry