Misja, wizja

Wizja Przedszkola

"Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy."
Myśli J. Korczaka: J . Korczak Dzieła, tom 7 "Jak kochać dziecko"

Misja Przedszkola

Nasze przedszkole dąży do wyrównywania szans edukacyjnych oraz wspomagania rozwoju dzieci poprzez:

 • zapewnienie wychowankom wspólnej zabawy i edukacji w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych
 • wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne i różnorodne techniki plastyczne
 • diagnozowanie i rozwijanie zdolności dzieci
 • wspomaganie dzieci w ich indywidualnym rozwoju
 • wspieranie w pokonywaniu różnego rodzaju trudności poprzez budowanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym
 • motywowanie ich do samodzielnego twórczego działania
 • wdrażania dzieci do zachowań prospołecznych opartych na wartościach takich jak: miłość, dobro, piękno, szacunek, które warunkują poprawność relacji z dziećmi i dorosłymi
 • kształtowaniu u dzieci odporności emocjonalnej, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych
 • propagowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia, kształtowanie świadomości prozdrowotnej i proekologicznej
 • kształtowanie poczucia przynależności regionalnej i narodowej
 • wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka
 • efektywną współpracę z rodzicami w realizacji statutowych zadań przedszkola
 • promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym i regionalnym
do góry